Erstatningsansvar ved skade forvoldt av barn

Erstatningsansvar ved skade forvoldt av barn

Barn gjør skadeverk for millioner av kroner hvert år. Men hvem har ansvaret hvis ditt barn ved et uhell sparker en fotball inn i ruten til naboen eller riper opp en bil med vilje?

– Mange foreldre er ikke klar over at de kan bli holdt økonomisk ansvarlig hvis barna ødelegger andre sine ting. Erstatningsloven sier at foreldre plikter å erstatte skade forvoldt av barn og ungdom under 18 år, forteller advokat Jane Brit Løland i Kløveradvokatene.

Foreldrenes ansvar ved skade forvoldt av barn

Som foreldre har dere det økonomiske ansvaret ved skade forvoldt av barn. Du har det hele og full ansvaret hvis du ikke har passet godt nok på, eller på annen måte ikke har forhindret at skaden skjedde. Da finnes det ingen begrensninger på erstatningsbeløpet.

– Men selv om du ikke kan klandres for manglende tilsyn kan du likevel bli erstatningsansvarlig. Ved skade forvoldt av barn der foreldrene ikke kan klandres er foreldre økonomisk ansvarlig for skader på inntil 5.000 kroner, påpeker Løland.

Advokat Jane Brit Løvland kan veilede deg hvis ditt barn har forvoldt skade

Forutsetningen for ansvar for foreldrene, er at vedkommende bor sammen med barna og har omsorgen for dem.

Barnet kan også bli økonomisk ansvarlig

Jane Brit kan også fortelle at erstatningsansvaret for skade forvoldt av barn i utgangspunktet er foreldrene sitt ansvar, men barnet kan også bli økonomisk ansvarlig selv. Ansvaret er ikke gitt, men det vil bli gjort en vurdering av barnets alder, utvikling og handlingens art.

Spesielt viktig er alderen på barnet. En toåringen har for eksempel ikke like stor evne til å forstå konsekvensene av en handling som eldre barn. Derfor har ikke toåringen like stor skyldevne som for eksempel en 17 åring. I praksis har det vist seg at barn under syv år svært sjeldent blir ansvarlig for sine skadevoldende handlinger.

Handlingens art vil si om skaden skjedde ved et uhell eller med vilje. Barn gjør mye rart, og det er fort gjort at uhell skjer når verden skal utforskes. Men selv ved uhell kan det være forskjeller i handlingens art. Var det en rampestrek som gikk for langt, og det oppsto en planløs skade, vil det få betydning for erstatningskravet. Det samme gjelder om skaden er forvoldt med vilje. Da kan det også være at en eventuell forsikring ikke dekker skaden.

– Det betyr at hvis din 12-åring blir tatt i å gjøre hærverk på en parkert bil, kan du som foreldre risikere å dekke hele skaden. En 17-åring vil kanskje ende opp med å bli erstatningsansvarlig selv, sier Løland

Det kan være lurt å oppsøke juridisk hjelp

Jane Brit mener at det kan være lurt å søke juridisk hjelp når en slik skadde har oppstått. Hun kan veilede dere om hvilken forhold som blir tatt i betraktning når skyldansvar og erstatningsansvar skal avgjøres.

Trenger du hjelp med en skade forvoldt av barn? Ta kontakt med Jane Brit Løland i Kløveradvokatene.

Les også

Se alle